Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

-
ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

Сторінка (загалом з 1 до 36):
Попередня 
Наступна

ДСТУ 3582-97
УДК 001.4:025.3:006.354 01.140.20
Ключевьіе слова: библиографическое описание, сокращения, аналитическое описание,
существительньїе, прилагательньїе, деепричастия, причастия, список сокращений
Редактор І. Ликова
Технічний редактор О. Касіч
Коректор Г. НІколаева
Комп'ютерна верстка С. Павленко
Підписано до друку 16.03.98. Формат 60 х 84 1/8.
Ум. друк. арк. 7,44. Зам. Л>4ґ8 Ціна договірна.
Відділ оперативного друку УкрНДІССІ
252006, КиІв-6, вул. Горького, 174
27

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати - ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять