Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

За ред. проф. С. В. Мочерного.
Економічний словник-довідник

Сторінка (загалом з 1 до 366):
Попередня 
Наступна

Д'яков А. С. та ін.
Д93 Основи термінотворення: Семант. та соціолінґвіст. аспекти /
Д'яков А. С.г Кияк Т. P., Куделько 3. Б.— К.: Вид. дім «KM
Academia», 2000,—218с. — Бібліогр.: с. 198-208.
ISBN 966-518-047-9
У монографії вперше досліджуються як лінгвістичні, так і
екстралінгвістичні чинники, які впливають на побудову та стандартизацію термінів
у національних терміносиггемах, на іхню зовнішню та внутрішню форми
тощо. Книга буде корисною для науковців-термінологів, соціолінгвістів.
фахівців зі стандартизації терміносипч-їм, у навчальному процесі лінгвістичних
вузів та факультетів.
ББК81

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати За ред. проф. С. В. Мочерного. Економічний словник-довідник