Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Лесюк О. І., Титова В. В., П'ятнично Б. П., Крамаренко С. К.
Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту.

Сторінка (загалом з 2 до 313):
Попередня 
Наступна

Наукове видання
Леся Ставицька
КОРОТКИЙ СЛОВНИК
ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Редактор Вадим Дивпич
Дизайн обкладинки Андрія Шубіиа
Технічний редактор Майя Притикіна
Комп'ютерна верстка Святослава Бичка
Підписано до друку 21.07.2003. Формат 70 х 90/!6.
Гарнітура Тайме. Папір офсетний № І. Друк офсетний.
Умови, друк. арк. 24,57. Умови, фарбовідб. 25,11.
Обл. вид. арк. 26,82. Зам. 3.94.
Видавництво «Критика». 01001, Київ-1, а/с 255.
Тел./факс: C8-044) 462-04-00, Тел.: C8-044) 228-85-41.
Е-таіі кгу*ука@?І1ап.иаг.пе*
ВВП «Техніка» Київ-1, вул. Білоруська, 36-а.

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Лесюк О. І., Титова В. В., П'ятнично Б. П., Крамаренко С. К. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту.