Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Купранець Орест
Топономастика ґванінуса з 1611 р.

Сторінка (загалом з 2 до 33):
Попередня 
Наступна

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА З
СЛОВНИК 5
ЛІТЕРАТУРА І48
Научно-популярная литература
Юрий Михайлович Кругляк
ИМЯ ВАШЕГО ГОРОДА
(На украинском язьіке)
Друкується за постановою Редакційної колегії
науково-популярної літератури АН УРСР
Редактор С. І. Забужко
Оформлення художника Г. М. Б а л ю н а
Художній редактор В. П. К У з ь
Технічний редактор В. І. Самборук
Коректор Л. В. Малюта
Інформ. бланк № 1763.
Подано до складання ЗО. 12.77. Підп. до друку 20. 06.78. БФ 00260. Формат
84Х108/з2. Папір друк. № 1. Літ. гарн. Вис. друк. Ум. друк. арк. 7,98. Обл.-
вид. арк. 8,41. Тираж 39000. пр. Зам. 3196. Ціна ЗО коп.
Видавництво «Наукова думка». 252601. Київ-601. МСП, Репіна, 3.
Обласна книжкова друкарня Львівського обласного управління в справах
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. Львів, Стефаника, 11.

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Купранець Орест Топономастика ґванінуса з 1611 р.