Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Шевелєва Л.А.
Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі.

Сторінка (загалом з 2 до 64):
Попередня 
Наступна

УДК 373:80
ББК81.2Укр-922
Ш37
За редакцією проф. А. О. Свашенко
Шевелєва Л. А.
Ш37 Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади,
коментарі /За ред. проф. А. О. Свашенко. — X.: Світ дитинства, 2000. — 64 с.
І5Б^ 966-544-055-1.
До учбового посібника ввійшли основні правила української орфографії і пунктуації.
Вони відібрані з урахуванням частоти помилок, шо припускаються на письмі, і представлені
в 54 таблицях. Перед таблицями подано короткий теоретичний вступ «Основи українського
правопису». Окремо виділено деякі слова, правопис яких зазнав змін згідно з новими
правилами 1993 року (Український правопис— К.: Наукова думка, 1996).
Додаток становить собою 18 таблиць відмінювання і дієвідмінювання.
Посібник розраховано на учнів старших класів середніх шкіл, абітурієнтів, студентів, а
також усіх, хто вдосконалює знання з української мови.
УДК 373:80
ББК 81.2Укр-922
Навчальне видання
Шевелєва Лариса Анатоліївна
Український правопис у таблицях
Правила, винятки, приклади, коментарі
Видання друге, доповнене
Відповідальний за випуск Є. Г. Орлова
Художній редактор С. Е. Кулинич
Комп'ютерна верстка /. В. Макаров
Коректор Н. С. Дорохіна
Підписано до друку 21.04.2000. Формат 60x84/8.
Папір газетний. Друк офсетний.
Умов. друк. арк. 7,44.
Видавництво «Світ дитинства»
Україна, 61001, м. Харків, вул. Руставелі, 4/20.
© Л. А Шевелєва, 2000
І8і^ 966-544-055-1 © Видавництво «Світ дитинства», оригінал-макет, 2000

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі.