Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Stefan M. Pugh and Ian Press.
Ukrainian: a comprehensive grammar.

Сторінка (загалом з 1 до 331):
Попередня 
Наступна

Навчальне видання
Колектив авторів:
Бутинець Франц Францович, Добія Мечислав, Трифонов Трифон Благоєв,
Малюга Наталія Михайлівна, Петрук Олександр Михайлович,
Давидюк Тетяна Вікторівна, Марчева Анастасія,
РабошукАліна Володимирівна, Войналович Олена Петрівна,
Глущук Олена Миколаївна, Козлова Марія Олегівна,
Легенчук Сергій Федорович, Панченко Інна Анатоліївна,
Романчук Катерина Василівна
Словник обліково-
економічних термінів
Відповідальний редактор
доктор економічних наук, професор Ф.Ф. Бутинець
Редактор Т.В. Давидюк
Технічний редактор Л.С. Скакун
Коректори Т.В. Соломахо, О.О. Свідерська
Художник обкладинки С.Ф. Легенчук
Підписано до друку 27.09.04 р Папір офсетний. Формат 60x80 1/16
Гарнітура "Тайме". Друк офсетний Ум. др. арк. 23,5.
Обл вид. ари 23,76. Замовлення 875.
Житомирський державний технологічний університет
10005, Україна, м. Житомир, вул. Черняховського, 103,
тел @412) 24-09-91, E-mail: but@2iet2h1tomir.ua

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Stefan M. Pugh and Ian Press. Ukrainian: a comprehensive grammar.