Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Волощак М.
Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації.

Сторінка (загалом з 1 до 80):
Попередня 
Наступна

Лариса Григорівна Скрипник
Ніна Пантелеймонівна Дзятківська
Власні імена людей
Словник-довідник
Художній редактор Р. /. Калиш
Технічний редактор Т. С. Березяк
Коректори Л. Г. Бузіашвілі, А І. Смолкіна
Оператори Л. 7. Прокопчук,
Т. А Радкевич, Г. Н. Шевченко
Комп'ютерна верстка Г. М. Ледяєвої
Підп. до друку 8.12.2005. Формат 84x108/32.
Папір друк. № 1. Пік. гарн. Вис. друк.
Ум. друк. арк. 17,64. Ум. фарбо-відб. 17,64.
Обл.-вид. арк. 16,35. Тираж 5000. Зам. 5—963.
Видавництво "Наукова думка".
Р.с. № 05417561 від 16.03.95
01601 Київ 1, вул. Терещенківська, 3.
ВАТ "Поліграфкнига"
03057, Київ-57, вул. Довженка, 3.

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Волощак М. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації.