Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

За ред. І.С. Бика.
Англо-український дипломатичний словник: Понад 26 000 слів і словосполучень.

Сторінка (загалом з 2 до 583):
Попередня 
Наступна

Е 40 Економічний словник-довідник: За ред. док. екон.
наук, проф. С. В. Мочерного / Худож. оформ.
В. М. Штогрина. — Кл Феміна, 1995. — 368 с (ІЧоїа Ьепе)
ІЗВИ 5-7707-8835-6
Словник-довідник є першим виданням, у якому через систему економічних законів,
категорій відображено закономірності та новітні тенденції розвитку
передових країн світу, нові реалії економічного буття Української держави,
неупереджено використано надбання світової економічної думки.
Е 0601000000-009 * ссі/ аг> а о
У^чу ццд, без оголошення ЬЬІч У^Я^І
Феміна-95
Науково-популярне видання
Серія «ЇМоіа Ьепе»
Заснована у 1995 році
Економічний словник-довідник
За редакцією док екон наук
проф. Мочерного Степана Васильовича
Редактор
В. І.Теремко
Технічний редактор
Т І. Семченко
Коректор
Н.В.Теремко
Дизайн і верстка
В, М.Штогрин
Здано на виробництво 11.05 95
Підписано до друку 11.09.95
Формат 84хЮ8/з2
Папір друк. №2
Гарнітура Юніверс
Друк вис.
Умови, друк. арк. 19,32
Умови, фарб -відб. 19,53
Обл.-вид. арк. 26,2 Зам. 5-1279
ТОВ «Феміна», 254119, Київ-119, а/с 861
Головне підприємство республіканського виробничого об'єднання
т >л О

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати За ред. І.С. Бика. Англо-український дипломатичний словник: Понад 26 000 слів і словосполучень.